Головна  →  Діяльність  →  Атестація навчальних закладів  →  Положення про Інспекцію навчальних закладів

 

Положення про Інспекцію навчальних закладів

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

 

 Затверджено

 Наказом Департаменту освіти і науки,

 молоді та спорту виконавчого органу

 Київської міської ради (Київської

 міської державної адміністрації)

«Про затвердження Положень

 структурних підрозділів»

 від 02 січня 2013 р. № 1-К

із змінами, внесеними

відповідно до пункту 3 наказу 

від 26.03.2015 №126 

«Щодо атестації навчальних
закладів міста Києва»
 

 

1. Інспекція навчальних закладів (далі - Інспекція) є структурним підрозділом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) і в своїй діяльності підпорядкована Департаменту. Інспекція здійснює контроль за діяльністю навчальних закладів міста Києва незалежно від підпорядкування і форм власності з метою забезпечення єдиної державної політики в галузі освіти та спорту.

 

2. У своїй діяльності Інспекція керується Конституцією України, законами України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядчими документами Київської міської державної адміністрації, наказами Департаменту, іншими актами законодавства та цим Положенням.

 

3. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Здійснює контроль за виконанням і дотриманням навчальними закладами (незалежно від їх підпорядкування і форм власності) та їх посадовими особами Конституції України, законів України та інших нормативно - правових актів з питань освіти.

 

3.2. Вивчає роботу управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій щодо ефективності управління навчальними закладами, вносить пропозиції щодо розгляду відповідних матеріалів на засідання колегії Департаменту, в межах своєї компетенції готує проекти наказів Департаменту.

 

3.3. Дає оцінку реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу та ефективності управління навчальним закладом;

 

3.4. Бере участь у здійсненні комплексних та тематичних перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

 

 3.5. Аналізує роботу навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності щодо дотримання ними нормативно - правових актів у галузі освіти та спорту, дає оцінку відповідності їх діяльності державним стандартам і вимогам, вносить пропозиції щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти та спорту.

 

3.6. Забезпечує в межах повноважень контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції у навчальних закладах міста.

 

3.7. Бере участь у розробці та вдосконаленні нормативної бази щодо контролю за роботою навчальних закладів, сприяє запровадженню єдиних методологічних принципів і критеріїв оцінки результатів діяльності навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

 

3.8. Бере участь у підготовці і розгляді документів з питань прогнозування розвитку освіти та спорту, нормативно - правового забезпечення, організації навчально-виховного процесу і кадрового потенціалу, підготовки і перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації педагогічних кадрів, фінансово - господарської діяльності, розвитку соціальної інфраструктури та матеріально - технічної бази.

 

3.9. Своєчасно інформує Департамент та управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій про терміни і наслідки проведення інспектування підпорядкованих їм навчальних закладів, вживає заходи для усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності винних у цьому осіб.

 

3.10. Здійснює інспектування з метою перевірки фактів про порушення, вказані у зверненнях громадян і організацій, та врегулювання конфліктних ситуацій у стосунках між учасниками навчально-виховного процесу.

 

3.11. Здійснює в межах своєї компетенції накопичення інформації про основні показники і їх зміни, які характеризують стан і тенденції розвитку освіти та спорту міста.

 

3.12. За дорученням директора Департаменту проводить позапланові перевірки діяльності управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, навчальних закладів; контролює виконання прийнятих за результатами інспектування рішень, звітує про результати своєї діяльності.

 

3.13. Організовує ведення діловодства в Інспекції відповідно до встановлених вимог.

3.14. Виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

 

4. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань має право: 

4.1. Відвідувати безперешкодно навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування і форм власності, направляти окремих працівників Інспекції в навчальні заклади для контролю за здійсненням атестації, проведення інспектування, здійснення інших заходів, необхідних для об'єктивної оцінки навчальних закладів.

 

4.2. Включати за згодою голови районної експертної атестаційної комісії працівників Інспекції до складу атестаційних комісій.

 

4.3. Одержувати в установленому порядку від органів управління освітою, навчальних закладів міста, установ і організацій інформацію, документи, матеріали та пояснення посадових осіб, пов'язаних з діяльністю навчальних закладів.

 

4.4. Залучати в комісії та до науково-методичної роботи з питань контролю науково - педагогічних, педагогічних працівників, учених, спеціалістів інших відділів та управлінь, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

 

4.5. Брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань організації і здійснення контролю в навчальних закладах міста.

 

4.6. У разі виявлення грубих порушень законів та нормативно - правових документів навчальними закладами м. Києва негайно інформувати директора Департаменту.

 

4.7. Виходити з пропозиціями до органів управління про призупинення дії наказів посадових осіб, підвідомчих установ і організацій у разі їх протиріччя законодавству України.

 

4.8. Брати участь у навчанні керівників органів управління освітою, навчальних закладів в межах своєї компетенції.

 

5. Інспекція у процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з державними органами управління освітою, державними контрольними органами та органами громадського самоврядування в закладах освіти.

 

6. Гранична чисельність працівників Інспекції і порядок її фінансування визначаються директором Департаменту за окремим кошторисом.

 

6.1. Працівники Інспекції за умовами оплати праці прирівнюються до працівників науково-методичних кабінетів (центрів).

 

7. Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Департаменту і знаходиться у його прямому підпорядкуванні.

Начальник Інспекції має вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи узакладах освіти та органах управління освітою не менше як 3 роки.

8. Начальник Інспекції:

 

8.1. Організовує діяльність Інспекції відповідно до програм, планів і наказів Департаменту.

 

8.2. 3дійснює розподіл обов'язків між працівниками Інспекції, розробляє їх посадові інструкції.

 

8.3. Несе персональну відповідальність за ефективність і якість здійснення Інспекцією своїх функцій та виконання покладених на неї завдань перед директором Департаменту.

 

8.4. Має право підпису на документах у межах повноважень, визначених директором Департаменту.

 

8.5. Виконує інші функції, необхідні для досягнення цілей і завдань Інспекції.

 

9. Працівники Інспекції призначаються на посаду і звільняються з посади директором Департаменту.

 

10. Працівники Інспекції несуть відповідальність за якість і своєчасне виконання посадових обов'язків і завдань перед директором Департаменту та начальником Інспекції і дотримуються етики поведінки працівників Департаменту.

 

 

Начальник Інспекції навчальних закладів                            Г.Загорулько

Версiя для друку